Hóp–Vatnsdalur

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi, fjöruvistgerða og fugla.

Hóp-Vatnsdalur á Íslandskorti
Flóðið í Vatnsdal
Picture: Anna Sveinsdóttir

Flóðið í Vatnsdal.

Mörk

Eylendið í Vatnsdal meðfram Vatnsdalsá, frá Brúsastöðum Hofi um Flóðið og Húnavatn til sjávar, ásamt Þingeyrarsandi, Hópi og Sigríðarstaðavatni og fjöru Húnafjarðar frá Brimilsvík á Vatnsnesi austur fyrir Húnaós.

Stærð

153,9 km2

Hlutfall lands: 49%
Hlutfall fjöru: 8%
Hlutfall sjávar: 1%
Hlutfall fersks vatns: 42%

Svæðislýsing

Sandfjörur með melgrashólum, grunn fiskisæl vötn, frjósamar flæðiengjar og mýrlendi með ríkulegu og fjölbreyttu fuglalífi, selur við strönd og upp um ósa. Innan svæðisins er fjöruspilda sem nær frá Brimilsvíkurhöfða í norðri og að Bjargaós, auk Sigríðarstaðavatns sem er sjávarlón. Fjörubeðurinn þar er sandur við ósana, en norðanvert á svæðinu skiptast á klappir, skerjadrög og allgrýttar fjörur. Brimasemi er lítil. Landbúnaður er stundaður á svæðinu, ferðamennska, fiskeldi og veiðar, skotveiðar og lax- og silungsveiði.

Forsendur fyrir vali

Á svæðinu eru miklar og heillegar starungsmýrar, einnig runnamýravist og gulstararflóar. Í fjörunni eru sandmaðksleirur fremst í Sigríðarstaðaós og kræklingaleirur þar fyrir innan; norðan við ósinn eru þangfjörur. Mikið fuglalíf er á svæðinu og þá sérstaklega á fartíma er það hefur alþjóðlegt gildi fyrir álftir, helsingja og sem fjaðrafellistaður álfta.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Starungsmýravist 11,00 <1
Fjara Kræklingaleirur 0,55 6
Fjara Sandmaðksleirur 0,26 <1

Fuglar

Forgangstegundir far- og fellifugla
Tegund  Árstími  Fjöldi Ár  % af íslenskum stofni
Álft Fellir 695 2005 3
Álft Far 1.464 1982 13
Helsingi Far 8.508 1994 22

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fuglasvæðið Hóp–Vatnsdalur.

Ógnir  

Framræsla, mannvirkja- og vegagerð, búfjárbeit og vaxandi ferðamennska.

Aðgerðir til verndar

Takmarka framræslu, endurheimta votlendi þar sem landnýting leyfir, stilla búfjárbeit í hóf og stýra umferð ferðamanna um svæðið.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Hvítserkur 403
Björg og Borgarvirki 404
Vatnsdalshólar 407
Eylendið, Flóðið og Húnavatn 408
Hóp 424
Hvammsskriður í Vatnsdal 425

Kortasjá

Hóp–Vatnsdalur í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. febrúar 2019, 26. maí 2020.